fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN E-CHOPPERS

VERHUUR VOORWAARDEN:

 1. De hoofdboeker is verantwoordelijk voor het invullen van de juiste gegevens. Dit geldt ook voor de gegevens van de overige deelnemers. Bij het niet juist aanleveren van deze gegevens is ten aller tijde de hoofdboeker/huurder aansprakelijk voor alle soorten schades, de kosten die hier uit voortvloeien zullen volledig door de verhuurder worden verhaald op de huurder.
 2. De huurder zal het contractvoertuig alleen en uitsluitend voor individueel gebruiken, waarbij het verboden is om het materiaal voor enig ander gebruik te variëren. Het onjuiste gebruik van een Echopperz voertuig en het niet naleven van de regels van de weg zijn alleen de verantwoordelijkheid van de bestuurder die onderhevig is aan dit huurcontract met de verhuurder. De verhuurder is vrijgesteld van elke onvoorzichtigheid die de bestuurder tijdens de duur van dit contract zou kunnen veroorzaken.
  3. Het is verboden voor de huurder het voertuig waarop dit contract betrekking heeft geheel of gedeeltelijk over te dragen, uit te lenen of te sub-leasen ten gunste van derden, waarbij de verhuurder het recht heeft om dit contract te beëindigen mocht dit wel het geval zijn. De verhuurder is in geen geval verantwoordelijk voor een andere persoon dan de bestuurder die geautoriseerd is door het inhuren van deze service. De Echopperz voertuigen worden compleet gereviseerd en in perfecte staat geleverd, zodat de huurder de verplichting heeft om het Echopperz voertuig in dezelfde staat terug te brengen als dat deze werd afgeleverd. Eventueel ontstane schade wordt door de huurder betaald en wordt verrekend met de eventuele borgtocht van het contract. In geval van diefstal, verlies of enig ander item gedurende de looptijd van dit contract, is de huurder verplicht om de verhuurder 100% van de totale waarde van het Echopperz voertuig binnen 48 uur te betalen.
 3. Het contract kan aan het einde van de overeenkomst worden hernieuwd, indien beide partijen dit overeenkomen. Als er geen verlenging is, is de huurder verplicht om het voertuig in dezelfde staat te retourneren als deze werd afgeleverd.
 4. De overeengekomen prijs voor de huur van het voertuig wordt in rekening gebracht bij levering van het voertuig en ondertekening van dit document.
 5. De maximale toegestane snelheid met de E-Choppers bedraagt 25 km/u, deze snelheid mag in geen geval overschreden worden. Voor de Echopperz gelden de algemene verkeerswetten in Nederland. Ook deze mogen in geen geval overschreden worden. E-Choppers laat het gebruik van auto(snel)wegen niet toe omdat deze wettelijk verplicht zijn gebruik te maken van de fietspaden in Nederland. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik of niet-naleving van deze clausule.
 6. De huurder ontvangt het voertuig in goede staat en gebruik inclusief kenteken en de WA-verzekering op het voertuig. Bij het afwijken van de door de verhuurder aangeleverde route(s) is de huurder volledig zelf verantwoordelijk en zullen alle mogelijke schades welke veroorzaakt zijn door de huurder verhaald worden op de huurder. Bij schade door derden aan het Echopperz voertuig tijdens de contractduur is de huurder verplicht deze schade af te handelen. Eventueel i.s.m. de verhuurder.
 7. Het is de verhuurder verplicht om de buitenkant van het voertuig schoon te houden en het en voertuig met voldoende accu inhoud te leveren voor het geboekte arrangement van de huurder.
 8. Elke schade of breuk die optreedt tijdens de looptijd van dit contract, in het voertuig, moet worden gerepareerd of vervangen zijn op kosten van de huurder.
 9. Overtredingen van verkeer, ongevallen en botsingen gepleegd door de huurder en die overeenkomen met het voertuig, vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder welke ook alle kosten en schade draagt.
 10. De huurder betaalt een borg middels cash of creditcard, als garantie voor de omgang met het voertuig, welke aan het einde van het contract zal worden geretourneerd na verificatie van het schadeloos terug brengen van het voertuig. De verhuurder is niet verplicht rente over dit bedrag te betalen.
 11. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om dit contract te beëindigen wegens schending van één van de bovenstaande clausules door de huurder.

Algemene voorwaarden
Instructiekaart

Huur overeenkomst